Git làm sao để xem nội dung một file ở các version trước ?

0 k thích

Cho mình hỏi là có lệnh nào có thể xem được nội dung một file ở các version trước không nhỉ ?
dựa vào hash log

avatar đã hỏi ngày 15 tháng 3 bởi pukaholic (990 điểm)  

3 Trả lời

+1 thích
 
Hay nhất

Bạn có thể dùng git show

$ git show REVISION:path/to/file

ví dụ

$ git show HEAD~4:src/main.c

lưu ý path ở đây tính theo root của repository của bạn, trừ khi có ./ hoặc ../ để đánh dấu nó là đường dẫn tương đối.
Xem link để biết thêm.

avatar trả lời ngày 16 tháng 3 bởi bichthuy01 (680 điểm)  
đã được chọn ngày 15 tháng 7 bởi admin
+1 thích

để xác định ngày muốn xem có thể làm như sau

$ git show HEAD@{2013-02-25}:src/main.c

lưu ý HEAD ở đây là HEAD của ngày 25 nhé

avatar trả lời ngày 16 tháng 3 bởi hitamu (760 điểm)  
+1 thích

lệnh này dùng để export file cũ ra nhé

git show HEAD@{2013-02-25}:src/main.c > old_main.c
avatar trả lời ngày 16 tháng 3 bởi vanvuong (780 điểm)  
...