Sự khác nhau giữa LEFT JOIN, INNER JOIN, RIGHT JOIN và FULL JOIN trong MySQL là gì

0 k thích

Mọi người giúp mình phân biệt các khái niệm LEFT JOIN, INNER JOIN, RIGHT JOINFULL JOIN trong MySQL với.

avatar đã hỏi ngày 15 tháng 3 bởi hquan1991 (510 điểm)  

2 Trả lời

+1 thích
 
Hay nhất
  1. INNER JOIN nghĩa là lấy tất cả các record chung giữa hai bảng.
  2. LEFT JOIN là lấy tất cả các record thuộc về bảng bên trái, là bảng xuất hiện trước trong một câu JOIN (đằng sau FROM ). Nếu như trong câu SELECT bạn có chọn một vài trường phía bên phải mà nó không có gía trị thì NULL sẽ được trả về.
  3. RIGHT JOIN thì tương tự LEFT JOIN nhưng ngược lại.
  4. FULL JOIN thì lấy tất cả các record từ hai bên và điền NULL vào các trường không có gía trị.
avatar trả lời ngày 16 tháng 3 bởi duchoang (950 điểm)  
đã được chọn ngày 16 tháng 3 bởi admin
+1 thích

Bạn có thể đọc bài viết này trên Code Project để hiểu rõ hơn

so sánh hiệu năng của hai loại JOIN thì đọc bài này

avatar trả lời ngày 16 tháng 3 bởi tranlam (860 điểm)  
...