Tại sao PHP không in ra TRUE, FALSE

0 k thích

Giả sử mình có đoạn scrip sau

<?php

echo TRUE . "\n";    // prints "1\n"
echo FALSE . "\n";   // prints "\n"

?>

Tại sao khi chay php -f test.php nó không in ra TRUE hay FALSE
Thậm chí trong trường hợp FALSE nó còn không in ra cái gì

avatar đã hỏi ngày 9 tháng 7 bởi anhweasley (1,160 điểm)  

2 Trả lời

0 k thích
 
Hay nhất

Chịu khó đọc Manual của PHP nhé

A boolean TRUE value is converted to the string "1". Boolean FALSE is converted to "" (the empty string). This allows conversion back and forth between boolean and string values.

avatar trả lời ngày 9 tháng 7 bởi betapcode (1,280 điểm)  
đã được chọn ngày 15 tháng 7 bởi admin
0 k thích

Để in ra truefalse chỉ có cách là kiểm tra điều kiện thôi

$bool = false;
echo $bool === false ? 'false' : 'true'
avatar trả lời ngày 9 tháng 7 bởi vovantinit (970 điểm)  
...