Dãy ký tự 3D ở đây nghĩa là gì ?

0 k thích

Mình nhận được một cái email, đọc được từ service. Có rất nhiều ký tự 3D khó hiểu ở trong nội dung, kiểu như :

<td style=3D"border-bottom: 1px dotted rgb(153,157, 147); border-top: 1px solid rgb(28, 140, 78);" width=3D"90">=A0</td>
<td style=3D"border-bottom: 1px dotted rgb(153,157, 147); border-top: 1px solid rgb(28, 140, 78);" align=3D"right" width=3D"110">

Liệu nó có phải là một ký tự điều hướng đặc biệt nào không ?

avatar đã hỏi ngày 9 tháng 7 bởi neo.ptit (1,880 điểm)  

2 Trả lời

0 k thích

Đó là ký tự đánh dấu đặc biệt trong email gọi là quoted printable, nó cho phép các ký tự không phải ASCII (ký tự unicode) có thể được diễn tả bằng các ký tự ASCII để truyền đi, sau đó giai mã ra các ký tự unicode ở đầu kia.

avatar trả lời ngày 9 tháng 7 bởi g2mms28 (1,360 điểm)  
0 k thích

Các bạn có thể dùng hàm quoted_printable_decode để decode nội dung email

avatar trả lời ngày 9 tháng 7 bởi admin (2,590 điểm)  
...