Cho phép nhiều user có quyền write trên một thư mục

0 k thích

Mình có hai user www-data cho Apache để hiển thị web, một user chính abc để sửa code web. chown cho một thằng thì thằng kia lại không sửa được. Vậy có cách nào để hai thằng cùng có quyền sửa không ?

avatar đã hỏi ngày 15 tháng 7 năm 2017 bởi hakhachpham89 (810 điểm)  

1 Câu trả lời

+1 thích
 
Hay nhất

Có hai cách:

  • Cho phép tất cả user quyền ghi lên folder
  • Tạo một Group cho hai user đó (nhiều hơn cũng được) và trao quyền ghi cho group này.

Dĩ nhiên cách 1 sẽ rất nguy hiểm và tiềm tàng lỗ hổng nên mình sẽ đi theo cách thứ hai. Giả sử nhóm mới sẽ tên là webuser

sudo groupadd webuser

Bây giờ add bạn vào

sudo usermod -a -G webuser www-data
sudo usermod -a -G webruser abc

Sau đó là cấp quyền

sudo chgrp -R webuser /path/to/the/directory
sudo chmod -R 770 /path/to/the/directory

bạn có thể dùng 774 để cho người khác đọc, hoặc 775 để cho người khác có quyền chạy.

Nhớ logout để lệnh có hiệu lực!

avatar trả lời ngày 15 tháng 7 năm 2017 bởi stevenqb1890 (1,270 điểm)  
đã được chọn ngày 15 tháng 7 năm 2017 bởi admin
...