update hay upgrade một gói trong linux dùng apt-get

0 k thích

Làm sao để mình có thể nâng cấp một gói phần mềm trong linux . Theo như manual của apt-get thì apt-get update không nhận tham số là một gói phần mềm nào

avatar đã hỏi ngày 14 tháng 9 bởi lucius (1,180 điểm)  

1 Câu trả lời

0 k thích

Bạn chỉ cần

apt-get install --only-upgrade <packagename>

Nó sẽ chỉ update một gói duy nhất và nếu gói đó đã được cài. Còn nếu muốn nó cài gói nếu chưa cài thì chỉ cần bỏ đi phần --only-upgrade

avatar trả lời ngày 17 tháng 9 bởi giangcoffee (550 điểm)  
...