Select phần ngày của trường datetime trong MySQL

0 k thích

Mình có một bảng trong MySQL có trường kiểu datetime, mình muốn SELECT chỉ phần date và bỏ đi phần time thì phải làm thế nào.

Giả sử trường đó có giá trị 2012-01-23 09:24:41 và mình chỉ muốn SELECT 2012-01-23

avatar đã hỏi ngày 14 tháng 9 bởi chienliv (1,300 điểm)  

2 Trả lời

0 k thích
 
Hay nhất

Bạn có thể dùng hàm DATE_FORMAT:

SELECT DATE_FORMAT(date,'%y-%m-%d') FROM tablename

avatar trả lời ngày 17 tháng 9 bởi chienliv (1,300 điểm)  
đã được chọn ngày 17 tháng 9 bởi admin
0 k thích

Rất đơn giản thôi

SELECT DATE(ColumnName) FROM tablename

Xem thêm ở MySQL DATE()

avatar trả lời ngày 17 tháng 9 bởi newbie (1,040 điểm)  
...