jquery chọn element mà có nhiều css class

0 k thích

Cho mình hỏi làm sao để select ra một element mà có nhiều css class như kiểu

<element class="a b">
avatar đã hỏi ngày 5 tháng 3 bởi quangtung (520 điểm)  

2 Trả lời

0 k thích

Bạn chỉ cần viết các class sát nhau mà không có dấu cách là được

$('.a.b')

Hoặc có thể thêm id

$('#id.a.b')

nói chung là chỉ cần đặt sát nhau

avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi lucius (1,180 điểm)  
0 k thích

Hoặc có thể dùng filter()

$(".a").filter(".b")
avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi dieuhien (460 điểm)  
...