Tự tạo certificate cho SSL connection trên Apache wamp server

+1 thích

Bước 1 :
Cài đặt tool openssl : nếu bạn dùng window thì có thể dowload tại đây còn với linux thì gói openssl thường được đi kèm với OS
Bước 2: Tạo key :

$ openssl genrsa -out privkey.pem
$ openssl req -new -key privkey.pem -out cert.csr[/code]

sau đó bạn sẽ phải cung cấp các thông tin một cách chính xác để tạo chứ ký

$ openssl req -new -x509 -key privkey.pem -out cacert.pem -days 1095

hệ thống sẽ hỏi lại một số thông tin
Bước 3: cấu hính apache
copy các file cert.csr, cacert.pem, privkey.pem vào thư mục của wamp : 

d:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\conf\ssl

sửa file httpd.conf
bỏ comment đoạn : LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
cắt đoạn Include conf/extra/httpd_ssl.conf vào sau block ….
sửa file php.ini
bỏ comment extension=php_openssl.dll
sửa conf/extra/httpd_ssl.conf
tìm đoạn SSLMutex thành SSLMutex default
sửa thành

DocumentRoot "D:/wamp/www"
ErrorLog "D:/wamp/logs/error_log"
TransferLog "D:/wamp/logs/access_log"
CustomLog "D:/wamp/logs/ssl_request_log" \

SSLCertificateFile "D:/wamp/bin/apache/apache2.2.6/conf/ssl/cacert.pem" 
SSLCertificateKeyFile "D:/wamp/bin/apache/apache2.2.6/conf/ssl/privkey.pem" 

sửa

<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin">

thành

<Directory "D:/wamp/www/">

và thêm vào giữa :

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all 

thêm vào sau dòng :

"AddType application/x-x509-ca-cert.crt"

đoạn :

AddType application/x-x509-ca-cert .pem

Restart Apache
Done !

avatar đã hỏi ngày 5 tháng 3 năm 2017 bởi truonglehung279 (690 điểm)  

1 Câu trả lời

0 k thích

Общее Корпус 29 Корпус 30 Корпус 31 Корпус 33 Корпус 24 сдан Корпус 25 сдан Корпус 28 сдан Еще афродита мытищи официальный жк афродита мытищи официальный сайт цены застройщик. Монолитно-кирпичного жилого дома, общей площадью 40 кв

trả lời ngày 13 tháng 1 bởi Afroditaspova  
...