Kiểm tra xem các bảng trong MySQL dùng engine gì ?

0 k thích
Cơ sở dữ liệu MySQL của mình có một số bảng dùng các engine khác nhau (cũng chỉ có hai loại là myisam và innodb). Mình muốn hỏi có cách nào để kiểm tra xem bảng nào dùng engine nào không?
avatar đã hỏi ngày 5 tháng 3 bởi dieuhien (460 điểm)  

1 Câu trả lời

0 k thích
SHOW TABLE STATUS WHERE Name = 'xxx'

trong kết quả trả ra bạn sẽ tìm thấy MyISAM hoặc InnoDB

avatar trả lời ngày 15 tháng 4 bởi admin (2,590 điểm)  
...